Kiedy?

2020-21-05 - 2020-22-05

Organizator

4 organizatorów

Ilość bloków

1 bloków tematycznych

Cel konferencji czyli kilka słów o wydarzeniu

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

Komunikat wstępny - Zaproszenie do zgłaszania uczestnictwa i publikowania planowanych wystąpień.


Temat sympozjum:
Stan służby zdrowia, a deficyt kadr i atrakcyjność studiów medycznych – wyzwania wobec studentów i uczelni”

Czas i miejsce obrad:
21-22 maja 2020, Colegium Artium Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

Główne zagadnienia obrad i publikacji:
1. Poszukiwanie rozwiązań i propozycji dla osób pragnących reformować służbę zdrowia, umniejszać niedobory kadrowe i podnosić atrakcyjność studiów medycznych.
2. Sposoby zwiększania: atrakcyjności studiów z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, nauk o zdrowiu (dietetyka, kosmetologia, psychofizyczne kształtowanie człowieka) i podnoszenia jakości wykształcenia oraz umniejszenie problemu deficytu kadr medycznych.
3. Rozwój osobistego w kierunku rozwiniętych, zaawansowanych kompetencji pielęgniarek, ratowników i innych zawodów medycznych.
4. Wyników pomiarów i ocen „atrakcyjności studiowania” oraz satysfakcji życiowej studentów i absolwentów studiów medycznych w Polsce i krajach europejskich.
5. Metody angażowania studentów ku działalności naukowej, społecznej i kulturalnej oraz przykładów takich osiągnięć studenckich.
6. Barwnych, ciekawych relacji studentów i wykładowców z pobytów i studiowania zagranicą, w ramach programu Erasmus

Organizatorzy:

Wydział Nauk Medycznych i Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Ratownictwa PWSZ
Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ

Planowane sesje sympozjum:

Sesja plenarna dotycząca stanu służby zdrowie i metod jej reformowania
Sesje referatowe dla gości zagranicznych, uczestniczących w „International Week”
Sesje studenckie i sesje absolwentów kierunków medycznych

Zarys programu sympozjum

Zarys programu sympozjum jest już dostępny tutaj.

Język obrad:

Językiem obrad Międzynarodowego Sympozjum Naukowego” będzie angielski. Aby nie zniechęcać studentów, planujemy umożliwić prezentację niektórych referatów w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Możliwości opublikowania referatów i ekspertyz:

Planowane jest wydanie przez Oficynę PWSZ w Nysie monografii zawierającej zgłoszone prace. Niektóre artykuły zostaną opublikowane przez Medical Science Pulse Journal (University of Medical Applied Sciences, Opole) https://medicalsciencepulse.com/resources/html/cms/MAINPAGE

Komitet Organizacyjny Sympozjum pragnie także udostępniać streszczenia i pełne referaty na długo przed rozpoczęciem obrad, w obrębie dowiązania do niniejszej witryny. Apelujemy więc gorąco o przesyłanie nam streszczeń i referatów możliwie wcześnie. Dane o wymaganej formieprzesyłanego streszczenia lub pełnego referatu są zgodne z regulaminem czasopisma Medical Science Pulse Journal.

Zgłoszenie uczestnictwa:

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do jak najszybszego poinformowania nas o zamiarze aktywnego uczestnictwa w naszym Sympozjum. Należy to uczynić przez wysłanie maila, podając:
1. imię i nazwisko, 2. ewentualnie stopnie i tytuły naukowe, 3. miejsce zatrudnienia (reprezentowana instytucja), 3. adres dla korespondencji, 4. telefon w miejscu pracy, 5. adres e-mailowy, 6. ewentualnie (opcjonalnie) numer telefonu komórkowego, 6. tytuł zgłaszanego referatu.
Prócz tego należy wysłać nam jednostronicowe streszczenie (nie więcej niż 250 słów, najlepiej o strukturze: 1. cel, 2. metodologia, 3. wyniki, 4. wnioski).
Owe streszczenia będą dostępne online na specjalnej stronie internetowej Sympozjum przed konferencją.

Termin przesyłania streszczeń: 1.02.2020
Termin przesyłania pełnych prac: 1.03.2020

Streszczenia należy przesyłać na adres e-mail: sympozjum@pwsz.nysa.pl

Prosimy dokonać także zgłoszenia uczestnictwa poprzez formularz dostępny pod: https://forms.gle/6xdpVMTtSLbrFzc88

Komitet Naukowy Sympozjum (skład aktualnego zespołu inicjującego):
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc – Wierzgoń
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt
Prof. dr hab. n. med. Krystian Sosada
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak
Dr n. med. Norbert Krajczy

Komitet Organizacyjny (skład aktualnego zespołu aktywnego):
Dr hum., mgr piel. Alicja Różyk-Myrta (WNM)
Mgr Anna Opałka (BWM)
Dr n. med. Ireneusz Barziej (WNM - kierunek ratownictwo)
Dr inż. Marzena Złoteńka-Synowiec (WNoZiKF)
Mgr Elżbieta Golc-Mączka (WNM)
Dr n. med. Agnieszka Wolińska – Grabowska (WNM)
Mgr Dariusz Klonowski (WNM)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak (WNM)
Mgr Danuta Abram (WNM)
Stud. piel. Agnieszka Ziółkowska (WNM)

Patronat (stan aktualny):

Jego Magnificencja Rektor PWSZ w Nysie – prof. dr inż. Przemysław Malinowski
Redakcja Czasopisma Medical Science Pulse

Przykładowe, zgłoszone już tytuły wystąpień:

Autorskie wytyczne do skutecznej reformy służby zdrowia.
Stan zatrudnienia kadry medycznej w ZOZ Nysa - realia a oczekiwania.
Zasady finansowania działalności leczniczej w ramach "sieci szpitali" - oczekiwania i rzeczywistość.
Rola i zadania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Nowoczesny model zarządzania oddziałem szpitalnym. Rola kadry pielęgniarskiej w zarządzaniu.

Wizja długofalowego holistycznego rozwoju zawodowego i kariery pielęgniarek.
Wyniki badania ankietowego dotyczącego satysfakcji ze studiowania pielęgniarstwa i ratownictwa.
Próba oceny kompetencji pielęgniarek w zakresie poradnictwa i edukacji seksualnej.
Ocena przekonań starszych, doświadczonych pielęgniarek o zasadności wdrożenia holistycznego modelu edukacji seksualnej.
Narzędzie dla oszacowania postawy mentalnej, sprzyjającej pozyskiwaniu efektywnego wykształceni.

Nadesłane streszczenia, dotyczące powyższych tematów są dostępne tutaj.
Dalsze nadsyłane streszczenia będą zamieszczane w obrębie tej samej strony www.

Tematy opracowań zamawianych

Komitet Organizacyjny, chcąc osiągnąć zakreślone cele Sympozjum, określa dokładnie tematykę niektórych, oczekiwanych opracowań, które byłyby interesujące dla uczestników Sympozjum i osób śledzących rezultaty poszukiwań efektywnych rozwiązań problemów praktycznych. Określenie tematów zamawianych ma także na celu pozyskanie współpracy ze strony studentów.

Dokładne określenie oczekiwań wobec wybranych opracowań zamawianych jest dostępne tutaj.

Pełne teksty prac, udostępnione już na etapie przygotowawczym

Komitet Organizacyjny, chcąc osiągnąć zakreślone cele Sympozjum, zamieszcza już obecnie, w obrębie niniejszej witryny, niektóre pełne teksty prac, które zostały udostępnione przez autorów. Ma to na celu stymulowanie wczesnego opracowywania artykułów zgłaszanych na sympozjum. Dalsze, nadsyłane, pełne teksty prac będą zamieszczane w obrębie niniejszej strony www.

Udostępnione już, pełne teksty prac są dostępne tutaj

Sprawy bytowe na czas obrad Sympozjum:

Uczestnicy Sympozjum przybywający na obrady w ramach programu Erasmus otrzymają odpowiednie poświadczenia uczestnictwa. Będziemy także poświadczać formularze delegacji.

Apelujemy aby ewentualne noclegi załatwiać w własnym zakresie. Pomocna może być mapa Nysy, określająca lokalizację hoteli, dostępna po kliknięciu na link: https://drive.google.com/open?id=1I-EY_rpL56pF_bEmKD4Ax808C0GFNBW6&usp=sharing

Znana restauracja zlokalizowana w centrum miasta vide: https://www.facebook.com/KazamatyNysa/

Kontakt

mgr Monika Śliwa (Dziekanat) tel. +48 77 4355951
Małgorzata Rektor (Sekretariat Instytutów) tel. +48 77 4091660, fax +48 77 4355244
Mgr Anna Opałka (Biuro Współpracy Międzynarodowej) tel. +48 77 4090862

skrzynka e-mail: sympozjum@pwsz.nysa.pl
skrzynka e-mail BWM bwm@pwsz.nysa.pl

JAK OPRACOWAĆ STRESZCZENIE

Regulamin opracowania (a) streszczenia i (b) pełnego tekstu pracy.

Wyliczone poniżej zalecane, zasady są podzbiorem regulaminu wymaganego przez czasopismo „Medical Science Pulse” określonego pod: https://medicalsciencepulse.com/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS

Zasady sporządzenia streszczenia referatu:

Streszczenie powinno mieścić się na jednej stronie. Nie powinno więc liczyć więcej jak 250 wyrazów (2200 znaków, łącznie ze spacjami). Powinno być zapisane czcionką „Times New Roman” – 12 punktów, z pojedynczym odstępem między wierszami. Należy podać: a. Tytuł pracy; b. określić autorów poprzez podanie stopni akademickich, ewentualnie tytułów, imienia i nazwiska; nazwy instytucji skąd pochodzą autorzy; adresu e-mailowego i numeru telefonu. Streszczenie dla prac badawczych powinno mieć strukturę: 1. Założenia podstawowe 2. Cel pracy, 3. Materiał i metody, 3. wyniki, 4. Wnioski. Po tekście streszczenia należy podać 3-5 słów kluczowych. Nadawanie struktury streszczeniu nie jest potrzebne dla prac o charakterze koncepcyjnym, poglądowym, opisowym. Przystępując do opracowywania streszczenie warto przejrzeć wpierw przykładowy wzorzec streszczenia zamieszczony poniżej.

Zasady sporządzenia pełnego tekstu pracy:

Pełny tekst pracy należy składa się z pierwszej strony, zawierającej streszczenie, sformułowane jak wyżej. Następnie powinny być zamieszczone rozdziały zatytułowane jak akapity streszczenia. Praca nie powinna liczyć więcej niż 6 stron łącznie z streszczeniem i piśmiennictwem (1530 wyrazów, 13200 znaków ze spacjami).

Po rozdziale „Wnioski” powinna być zamieszczona ponumerowana lista pozycji literaturowych, wymienionych według porządku występowania odnośników w tekście.

Odniesienia powinny być wskazane w tekście cyframi arabskimi w nawiasach kwadratowych (np. [1], [6,13]), numerowane kolejno.

Tytuły czasopism należy skracać zgodnie z formatem stosowanym w Index Medicus i pisać bez znaków interpunkcyjnych.

Styl odwoływania się, którego należy ściśle przestrzegać, to system odniesień bibliograficznych typu Vancouver. Podajemy następujące przykłady formatu i interpunkcji, których należy przestrzegać:

a) Artykuł w czasopiśmie (wymień wszystkich autorów; jeśli jest więcej niż 6 autorów, wymień pierwszych sześciu autorów, a następnie napisz „et al.”) jak niżej

Lee DS, Abdullah KL, Subramanian P, Bachmann RT, Ong SL. Pickering LK, et al. An integrated review of the correlation between critical thinking ability and clinical decision-making in nursing. J Clinical Nur 2017; 26: 4065-4079

b) Książki

Stanovich K. Rationality and the reflective mind. Oxford: Oxford University Press; 2011.

c) Rozdział w książce

Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties of invading microorganisms. In: Sodeman WA, Sodeman WA, editors. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974: 457–472.

d) Witryny internetowe

Burnage S. Ideas to teach critical thinking. Available from URL:

http://www.sec-ed.co.uk/best-practice/ideas-to-teach-critical-thinking/

Tabele powinny być włączone do tekstu.

Rysunki powinny być włączone do tekstu, jednak prócz tego powinny być przesłane dodatkowo jako załączniki.


Przykładowy wzorzec streszczenia


Narzędzie dla oszacowania postawy mentalnej, sprzyjającej pozyskiwaniu efektywnego wykształcenia

dr hum, mgr piel. Alicja Różyk-Myrta, prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak,

mgr psych. Marta Sudoł-Malisz, mgr piel Estera Kołat

Instytut Nauk Medycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

e-mail: sekmed@pwsz.nysa.pl , tel. +48 77 4091660

Streszczenie

Założenia podstawowe. Zakładamy, że możliwe jest opracowanie narzędzia umożliwiającego ocenę postawy mentalnej, która sprzyja nabywaniu efektywnego wykształcenia i formowaniu empatii społecznej. Metodologia myślenia będzie sprawna i będzie przynosić możliwie dobre rezultaty wtedy, gdy będziemy lepiej rozumieć świat, im bardziej będziemy obdarzeni spostrzegawczością, dociekliwością i umiejętnością szybkiego, także intuicyjnego postrzegania zachodzących prawidłowości. Postawienie sobie trudniejszych celów życiowych wymaga większej dbałości o sprawną metodologię myślenia.

Studenci pewnego kierunku nauczania i wykładowcy w pewnej instytucji dydaktycznej mogą zadać sobie pytanie, na ile rozpowszechniona jest wśród nich postawa i przeciętna metodologia myślenia sprzyjająca osiąganiu dobrych rezultatów nauczania. Wydaje się nam, że personel nauczający pewnej instytucji kształcącej powinien mieć w zanadrzu metody umożliwiające sprawdzenie na ile scharakteryzowana wyżej postawa zachodzi u pewnej konkretnej osobny lub w grupie studenckiej.

Cel pracy. Celem było opracowanie narzędzia oceniającego postawę sprzyjającą zdobyciu efektywnego wykształcenia i nabyciu empatycznych kompetencji społecznych oraz przeprowadzenie wstępnej oceny tego narzędzia.

Materiał i metody. Sformułowano dwie siatki repertuarowe, zgodnie z podstawami teoretycznymi wynikającymi z teorii konstruktu osobistego Georga Kelly. Za pomocą tych siatek zebrano dane w kilku różnych grupach studentów pielęgniarstwa. Dokonano zestawienia tych danych.

Wyniki. Stwierdzono istotne statystycznie różnice w proporcjach odpowiedzi na większość dychotomicznych elementów siatek repertuarowych pomiędzy grupami studenckimi pierwszego i trzeciego roku studiów.

Wnioski

Proponowane siatki repertuarowe mogą stanowić wstępną wersję omawianego narzędzia. Uważamy, że uzyskane wyniki można wykorzystać do określania sposobu i celu działań modyfikujących strategię myślenia danej osoby. Działania które należy podjąć, aby poprawić strategię myślenia są wyznaczone przez treści poszczególnych elementów siatki repertuarowej.

Słowa kluczowe: nauczanie, wykształcenie, krytycyzm myślenia, empatia, pielęgniarstwo

Program konferencji

Zarys programu sympozjum

Temat: „Stan służby zdrowia, a deficyt kadr i atrakcyjność studiów medycznych – wyzwania wobec studentów i uczelni”. Czas i miejsce obrad: 21-22 maja 2020, Collegium Artium Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.Komitet Naukowy

Andrzej Brodziak

prof. dr hab. n. med. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

PrzewodniczącyKomitet Organizacyjny

Instytut Nauk Medycznych

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Ratownictwa PWSZ

Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie

Miejsce konferencji

Budynek R
Armii Krajowej 7
48-300 Nysa
774484700

Kontakt z nami